Sleepdo dla kobiet Konkursy

Regulamin Konkursu: „Kochać to…”

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs (zwany dalej "Konkursem") pt. „Kochać to…”.
1.2.Organizatorem Konkursu jest PRACOWNIA KRAWIECKA Małgorzata Pawlik z siedzibą w Częstochowie, NIP: 6511217519, ul. Wesoła 30, 42-200 Częstochowa, zwana dalej Organizatorem.
1.3. Konkurs będzie zorganizowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4. Konkurs jest konkursem z dziedziny sztuki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, ze z.).
1.5. Konkurs trwa od dnia 14 lutego 2022 r. do dnia 17 lutego 2022 r. włącznie.

2. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE.
2.1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
2.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zamieszczenie na profilu Instagram Sleepdo pod konkursowym postem komentarza z linkiem do wybranego produktu ze sklepu Sleepdo.eu wraz z dokończonym zdaniem „Kochać to…”.
2.3. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik:
2.3.1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego warunki;
2.3.2. zobowiązuje przestrzegać postanowień Regulaminu;
2.3.3. wyraża zgodę, aby jego komentarz pod konkursowym postem wykorzystany był w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu;
2.3.4. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
2.4. Organizator ma prawo w dowolnym czasie wykluczyć z Konkursu każdego z jego Uczestników w przypadku naruszenia przez takiego Uczestnika niniejszego Regulaminu.

3. ZASADY WYŁONIENIA LAUREATÓW.
3.1. Komentarze Uczestników oceniane będą przez dwu-osobowe jury w skład, którego wejdą przedstawiciele Organizatora.
3.2. Kryteriami wyłonienia Laureatów Konkursu będzie kreatywność i pomysłowość zamieszczonego komentarza.
3.3. Informacja o Laureatach będzie opublikowana w mediach społecznościowych Organizatora - komentarz w poście konkursowym na tablicy Instagram.
3.4. Termin ogłoszenia Laureatów Konkursu to dzień 18 lutego 2022 r.

4. NAGRODA.
4.1. Jury wyłoni 2 (dwóch) Laureatów Konkursu.
4.2. Nagrodami w Konkursie są piżamy, koszulki nocne lub kombinezony wybrane przez każdego z Laureatów Konkursu (po jednej dla każdego z Laureatów) w sklepie Sleepdo z pośród dostępnych w chwili dokonywania wyboru przez Laureatów.
4.3. Nagrody zostaną wysłane do Laureatów na adresy wskazane przez Laureatów w terminie 14 dni od chwili dokonania wyboru piżamy przez Laureata pod warunkiem wskazania Organizatorowi przez Laureata adresu, na który wysłana ma być Nagroda oraz numeru telefonu.
4.4. W celu wskazania wybranej przez Laureata nagrody oraz uzgodnienia sposobu jej wydania Laureat zobowiązany jest skontaktować się z Organizatorem poprzez adres e-mail store@sleepdo.eu w terminie 7 dni od dnia publikacji wyników Konkursu.
4.5. Laureat zobowiązany jest podać Organizatorowi wszystkie dane niezbędne do wydania Nagrody. Udostępnienie tych danych jest dobrowolne, ale jest konieczne dla odbioru Nagrody.
4.6. Niedochowanie przez Laureata terminu, o którym mowa w punkcie 4.4. Regulaminu uznawane będzie za zrzeczenie się przez niego Nagrody.
4.7. W przypadku podania przez Laureata błędnych lub nieprawdziwych danych adresowych lub osobowych, gdy wysłana przez Organizatora na wskazany przez niego adres Nagroda zostanie zwrócona Organizatorowi, albo w przypadku nieodebrania przez Laureata Nagrody, Organizator składa Nagrodę w swojej siedzibie do chwili jej odebrania przez Laureata.
4.8. W przypadku wskazanym w punkcie 4.6. Regulaminu Laureat ma prawo do odbioru Nagrody w siedzibie Organizatora w terminie 30 dni od zwrócenia Nagrody Organizatorowi.

5. DANE OSOBOWE.
5.1. Administratorem danych osobowych udostępnionych w ramach Konkursu jest PRACOWNIA KRAWIECKA Małgorzata Pawlik z siedzibą w Częstochowie, NIP: 6511217519, ul. Wesoła 30, 42-200 Częstochowa.
5.2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
5.3. Udział w Konkursie oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, na który zostanie przesłana Nagroda w przypadku wygranej. 5.4. Podanie danych osobowych wskazanych w punkcie 5.3. Regulaminu jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Konkursie.
5.5. Udział w Konkursie oznacza, że Uczestnik wyraża zgodę na publikację swoich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w przypadku otrzymania nagrody w Konkursie.
5.6. Do zakończenia Konkursu Uczestnik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych co będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do Nagrody.
5.7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora tylko w celu przeprowadzenia Konkursu.

6. REKLAMACJE.
6.1. Uczestnik może złożyć reklamację co do postępowania konkursowego drogą mailową na adres: store@sleepdo.eu w terminie 3 dni od ogłoszenia Laureatów Konkursu.
6.2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencyjny osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
6.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty wysłania reklamacji w sposób określony w punkcie 6.1. O wyniku rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację zostanie poinformowana za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez e-mail wysłany na adres, z którego została wysłana reklamacja.
6.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną powołaną przez Organizatora.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
7.1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.sleepdo.eu.
7.2. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

Częstochowa, dnia 13 lutego 2022 r.

Sleepdo kolekcje do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl