Sleepdo dla kobiet Regulamin

Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;

Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;

Konto – przydzielona danemu Konsumentowi część Sklepu, za pomocą której Konsument zarejestrowany może dokonywać określonych w Sklepie działań;

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka);

Regulamin – niniejszy regulamin;

Sklep – sklep internetowy Sleepdo.eu prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://sleepdo.eu;

Sprzedawca – Małgorzata Pawlik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Pracownia Krawiecka Małgorzata Pawlik z siedzibą pod adresem ul. Wesoła 30, 42-200 Częstochowa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 386993625, nr NIP 6511217519;

Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych;

Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; formę dostawy; formę płatności; dane Kupującego; zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 

Kontakt

Adres poczty tradycyjnej: Sleepdo, ul.Wesoła 30, 42-200 Częstochowa

Adres poczty elektronicznej: store@sleepdo.eu

Konsument może porozumieć się ze Sprzedawcą za pośrednictwem powyższych adresów i danych. 

 

Wymagania techniczne

Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 256 kbit/s oraz przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 8 lub Chrome 16 lub Firefox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, obsługująca JavaScript oraz akceptująca pliki „cookies”.

Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi powyżej, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

 

Zakupy w Sklepie

Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę.

W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do koszyka Produkt/Produkty, wybrać formę dostawy, wybrać formę płatności, podać dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia, zaakceptować Regulamin oraz złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku „Kupuję i płacę”.

Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

Całkowita cena zamówienia składa się z ceny za Produkt/Produkty oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, kosztu dostawy.

Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Płatność za złożone zamówienie odbywa się, w zależności od formy wybranej przez Kupującego, za pośrednictwem operatora płatności elektronicznej zintegrowanej ze Sklepem lub za pośrednictwem karty płatniczej lub tradycyjnym przelewem bankowym.

Operatorami płatności elektronicznej zintegrowanej ze Sklepem są PayPal.com, BlueMedia S.A. i Przelewy24.pl.

Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

Kupujący może założyć Konto w Sklepie lub dokonywać zakupów bez zakładania Konta.

 

Karty podarunkowe

W Sklepie można dokonywać zakupów z wykorzystaniem Kart podarunkowych Sleepdo.eu.

Kartą podarunkową można zapłacić za całe zamówienie lub za jego część.

Karty podarunkowej można użyć tylko raz. 

Jeżeli wartość Karty podarunkowej jest mniejsza niż wartość Zamówienia, Konsument musi dokonać płatności za pozostałą część Zamówienia, wybraną przez siebie formą płatności.

Jeśli wartość Zamówienia jest mniejsza niż wartość Karty podarunkowej, niewykorzystane środki nie zostaną zwrócone.

Karta podarunkowa jest ważna przez rok od daty aktywacji, a po upływie okresu ważności nie można z niej skorzystać, ponownie jej aktywować ani wykorzystać pozostałych na niej środków. Jakakolwiek niewykorzystana kwota pozostająca na Karcie podarunkowej nie może być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń ze strony Konsumenta.

Konsument może wykorzystać tylko jedną Kartę podarunkową podczas dokonywania Zamówienia.

Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Karty podarunkowej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to jednak nie przysługuje Kupującemu jeżeli przed upływem terminu do skorzystania z niego wykorzystał Kartę podarunkową.

W przypadku zwrotu Produktów zakupionych z wykorzystaniem Karty podarunkowej, Kupującemu zostanie wygenerowana nowa Karta podarunkowa upoważniająca do złożenia Zamówienia w Sklepie, a w sytuacji gdy Zamówienie opłacone było również inną formą płatności, różnica pomiędzy wartością Karty, a wartością zamówienia zostanie zwrócona na zasadach opisanych w części "Prawo odstąpienia od umowy" niniejszego Regulaminu.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, kradzież lub zniszczenie Karty podarunkowej.

 

Dostawa

Sprzedawca jest obowiązany do realizacji Zamówienia bez wad.

Termin dostawy Zamówienia każdorazowo określony jest w Karcie produktu.

W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność za Zamówienie przelewem elektronicznym, Sprzedawca przystąpi do realizacji Zamówienia po zaksięgowaniu płatności na jego koncie bankowym.

W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Kupujący zakupił Produkty o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie.

Dostawa Zamówień zakupionych w Sklepie realizowana jest na terenie Polski oraz krajów członkowskich Unii Europejskiej z wyłączeniem Cypru i Malty.

Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej.

 

Prawo odstąpienia od umowy 

Konsument może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 30 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną oświadczenia przed jego upływem. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie lub skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie jest Załącznikiem nr. 1 do Regulaminu. Termin 30-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Zamówienia. Zwracany towar należy przesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zwróci Produkt w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności zamówionego Produktu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zamówienie należy przesłać na adres Sprzedawcy. Koszt odesłania Produktu ponosi Konsument.

Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za Produkt/Produkty, w tym koszty dostarczenia Zamówienia. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiej samej formy płatności, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Reklamacje

Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji, jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży, na podstawie uregulowanej w Kodeksie Cywilnym rękojmi.

Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym: złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (przy wadzie istotnej) lub żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.

Gdy zakupiony przez Kupującego Produkt jest niezgodny z Umową lub posiada wady należy o tym fakcie powiadomić Sprzedawcę oraz dostarczyć reklamowany towar na jego adres.

Reklamacje należy składać w formie pisemnej przesyłając niezbędne oświadczenie pocztą tradycyjną lub za pomocą poczty elektronicznej. W wiadomości należy podać adres e-mail, datę i rodzaj wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

Rozpatrzenie reklamacji następuje nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania reklamowanego Produktu.

W przypadku uznanej reklamacji, Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności za Produkt/Produkty, w tym koszty dostarczenia Zamówienia.

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu należy składać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.

W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację - wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym - wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów,

internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

Dane osobowe

Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną w zakładce Polityka Prywatności.

 

Postanowienia końcowe

Do Umowy sprzedaży Produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny miejscowo właściwy według obowiązujących przepisów.

Każdy Kupujący ma możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalania treści Regulaminu.

 

Załącznik nr 1 - Wzór odstąpienia od umowy

Dane Przedsiębiorcy: Pracownia Krawiecka Małgorzata Pawlik, ul. Wesoła 30, 42-202 Częstochowa.

Niniejszym informuję, że odstępuję od umowy sprzedaży następujących produktów: ....

.......................................................................................................................................

Zamówionych dnia / Otrzymanych dnia (*): ....................................................................

Numer zamówienia: ......................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta: .........................................................................................

Adres konsumenta: .......................................................................................................

Telefon konsumenta: .....................................................................................................

Adres poczty elektronicznej konsumenta: ......................................................................

Numer konta bankowego konsumenta: .........................................................................

Podpis konsumenta (jeżeli formularz wysyłany jest pocztą tradycyjną): ..........................

Data: .............................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić

Sleepdo kolekcje do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl